П Р О Е К Т BG05M20P001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

П Р О Е К Т BG05M20P001-3.005-0004  „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

П Р О Е К Т BG05M20P001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

П Р О Е К Т

BG05M20P001-3.005-0004

 

АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

 

Проектът се реализира по Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж

 

 

Срок на проекта – учебната 2019/2022 година

 

ЦЕЛИ:

      *Осъществяване на допълнително обучение по български език за деца от уязвимите групи, за да им осигурим добро ниво на училищна готовност и равен старт в първи клас.

    * Формиране на умения и потребност за общуване на български език и осигуряване на необходимия познавателен и речеви опит, чрез използване на иновативни методи на обучение и ИКТ.

     * Мотивиране на семействата и включването им в живота и обучението на техните деца в ДГ.

     * Диференцирана грижа за всяко дете чрез организация на развиваща учебна среда, съобразена с индивидуалните особености, възможности и интереси на децата

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

  * Добро владеене и свободно общуване на български език на децата от целевите групи.
 *    Формирана мотивация у децата от целевата група за постъпване в училище.
  *  Добро ниво на подготовка за осигуряване на равен старт в училище.