Международен проект „ Мястото,където …….. да живеем в хармония“

Международен проект  „ Мястото,където …….. да живеем в хармония“

Международен проект „ Мястото,където …….. да живеем в хармония“

Финансираща институция

Център за развитие на човешките ресурси

Ключова дейност 2-

„Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“

Дейност „Стратегически партньорства“,

сектор „Училищно образование“,

партньорство за училищен обмен,  КА 229

Продължителност: 24 месеца

начало: 01 септември 2019г.

край: 31 август 2021г

 

Партньори по проекта са:

 

    Франция               Румъния        Унгария        Латвия    Турция        

Координатор                        България

     

 

Ц Е Л И:

üзапознаване с културата на страните – партньори
üразвиване на толерантно отношение към културата на другите европейски страни
üизползване на иновативни и ефективни добри практики в сферата на предучилищното образование
 

ЗАДАЧИ:

üДа се придобият знания и да се развият основни жизнени умения и компетенции, необходими за личностното развитие на децата като активни европейски граждани 

üДа се опознаят културното наследство, традиции и празници, както на собствената  страна, така и на други държави
üДа се повиши информираността за културното сходство и многообразие в рамките на Европейския съюз
üДа се съхранят националните празници, традиции и обичаи