Международен проект „Да построим бъдещето“ – Културната интелигентност: най-важната интелигентност на 21ви век

Международен проект  „Да построим бъдещето“ –  Културната интелигентност:  най-важната интелигентност  на 21ви век

Международен проект „Да построим бъдещето“ – Културната интелигентност: най-важната интелигентност на 21ви век

Финансираща институция

Център за развитие на човешките ресурси

Ключова дейност 2-

„Сътрудничество и иновации за обмен на добри практики“

Дейност „Стратегически партньорства“,

сектор „Училищно образование“,

партньорство за училищен обмен,  КА 229

Продължителност: 24 месеца

начало: 01 ноември 2019г.

край: 31 октомври 2021г

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА СА:

Република             Италия            Португалия                  Хърватска

Сев. Македония                     

КООРДИНАТОР                                                           

Детска градина „Първи юни"

България

                                                                                             

Цели :

 

 

                      * Подобряване знанията на децата за своята идентичност

                         * Приобщаване на деца от маргинализирани семейства

                          *Обмен на иновативни и ефективни добри практики в сферата

                     на предучилищното образование

                          *Обогатяване на културните компетенции в ранна детска възраст

                                                                

 

                                                                ЗАДАЧИ: 

             *Да се подобри културната интелигентност на деца, учители и родители
             *Да се усвоят инструменти за по-ефективна работа с деца от различни култури
             *Да се изградят позитивни взаимоотношения между деца, родители и учители  и с детската градина като цяло        
             *Да се обогатят  културните компетенции на децата още от най-ранна възраст  и да осъзнаят ,че това ни прави културно по - богати         
             *Да развият чувство за емпатия, алтруизъм и асертивност
 
 

Дейностите по проекта ще допринесат за:

Разработването на  „Наръчник за обучители“ и „Сборник с материали за родители“, които ще помогнат както на учителите, така и на родителите да адресират и преодоляват бариерите в обучението по теми за културното разнообразие. Въпреки че няма универсална рецепта, с която да се решат всички предизвикателства, съществуват две важни стратегии за разрешаване на проблеми: обогатяване на културните компетенции в ранна детска възраст и  сътрудничество със  семействата и общността.

Методологията се основава на разработването на набор от детски игри като най-естествения и най-добрия инструмент за обучение на малки деца

Ще се разработят практически инструменти и игрови дейности за деца. Поднасянето на дейностите под формата на игра в малка група ще даде на децата възможността да изучат сами своите различия и сходства.  Те ще открият, че ако сме различни от другите не означава, че не можем да бъдем приятели, напротив-това ще им даде възможност да научат нови неща.