Национални проекти и програми

Национални проекти и програми

Национални проекти и програми

    През 2002г. стартира проектната дейност на детската градина, която до голяма степен характеризира нейния облик и съдейства за повишаване на авторитета й сред обществеността на град Добрич и региона. До момента са реализирани над 11 проекта, шест от които международни.

  • През 2002г. стартира проект „Приятелска ръка за ромските деца” - детското заведение партнира на СОУ „Д.Талев” и работи по проблеми, касаещи децата от ромски произход.
  • 2004г. е отново партньор, но по проект „Хартията и цветята – всички по местата”. Той бе посветен на екологични проблеми и възпитаването на децата от предучилищна възраст в грижа и позитивно отношение към околната среда.
  • През 2008 - 2009г. ДГ „Първи юни“ №17 партнира по проект на Училищното настоятелство на СОУ“Димитър Талев“ на тема „Равен старт в първи клас“, целта на който е да се повиши подготовката за първи клас и владеенето на български език на децата от малцинствен произход.
  • От 2009 до 2011г. - проект „Равни възможности за ромските деца до качествено образование“, финансиран по Програма МАТРА към Министерството на външните работи на Кралство Холандия и осъществяван от Фондация „Програма Стъпка по стъпка“ и SLO, Национален институт за обучение и учебно развитие, Холандия.
  • От 2012г. до 2016г. -  Национална програма "С грижа за всеки ученик", модул II "Осигуряване на допълнително обучение на деца от подготвителните групи", която цели развитие на детската реч и формиране на комуникативни способности у децата, чийто майчин език не е български.
  • От 2017 – 2019г. -  Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“. Работата по програмата цели  допълнително обучение на деца от подготвителните групи по български език и литература.
  •  

  • През 2018г. детското заведение се включва  в Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ по Дейност 2 „Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за системата на предучилищното образование. По тази програма безвъзмездно бе получена и монтирана интерактивна дъска в една от групите.